Centralna baza zdravil

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije urejata Centralno bazo zdravil, ki je temeljna zbirka podatkov za potrebe številnih postopkov in evidenc, ki jih vodita obe instituciji. Zbirko urejata na podlagi določil Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva in Zakona o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu.

Centralna baza zdravil vsebuje podatke o gotovih zdravilih, vključno z OTC zdravili, podatke o razvrščenih galenskih pripravkih ter podatke o razvrščenih živilih za posebne zdravstvene namene. Na voljo so administrativni podatki, podatki o sestavi zdravil, o režimih izdaje, o odločbah, cenah, razvrstitvah na liste, podatki o ATC klasifikaciji, o medsebojno zamenljivih zdravilih ter podatki o najvišjih priznanih vrednostih.

Podatki Centralne baze zdravil so javno dostopni v spletni aplikaciji na naslovu www.cbz.si, kjer je omogočen izvoz podatkov v obliki Microsoft Excel.

Izvajalcem zdravstvenih storitev in lekarnam so za pomoč pri predpisovanju in izdaji zdravil podatki na voljo tudi v obliki XML. Podatke lahko v obliki podatkovnih pošiljk prevzamejo na varovanem delu portala za izvajalce, v sistemu on-line ali z uporabo spletne storitve za izmenjavo podatkovnih pošiljk. Strukturo podatkov v obliki XML, opisuje Tehnično navodilo za elektronski prenos podatkov Centralne baze zdravil v obliki XML. V prilogi k temu dokumentu je XML shema.

V sklopu informacijskih rešitev za vodenje Centralne baze zdravil so zagotovljene tudi rešitve za pošiljanje in prevzem podatkov o cenah zdravil. S temi rešitvami zavezanci, ki jih določa Pravilnik o centralni bazi zdravil za uporabo v humani medicini, z uporabo ZZZS-jevega portala pošiljajo podatke o cenah zdravil v Centralno bazo zdravil. Isti subjekti z uporabo ZZZS-jevega portala ali z uporabo ZZZS-jeve spletne storitve lahko prevzemajo podatke o cenah zdravil, ki so zbrani v Centralni bazi zdravil, v svoje informacijske sisteme. Zavezanci za pošiljanje podatkov so:

  • izvajalci lekarniške in druge zdravstvene dejavnosti, financirane iz javnih sredstev, v postopkih javnega naročanja,
  • imetniki dovoljenj za promet z zdravilom, ki so osebe javnega prava, ustanovljene v Republiki Sloveniji,
  • nosilci zdravstvenega zavarovanja, ki poravnavajo stroške izdanih zdravil,
  • poslovni subjekti, v katerih se za njihove varovance oziroma varovanke izvajajo zdravstvene storitve v programih socialnega varstva,
  • Slovenska vojska za namen podpore zdravstvene oskrbe svojih pripadnikov,
  • NIJZ ter ZTM kot nosilca sistemskih pristojnosti na področju javnega zdravja in Zavod RS za blagovne rezerve,
  • ministrstvo, pristojno za zdravje in
  • ministrstvo, pristojno za kontrolo cen.

Zavezanci napotke za uporabo teh rešitev najdejo v Tehničnem navodilu za elektronsko pošiljanje in prevzem podatkov o cenah zdravil.