Razvrščanje zdravil na listo

ZZZS razvršča zdravila, ki se predpisujejo na recept na pozitivno ali vmesno listo. Na seznam B se razvrščajo bolnišnična zdravila, če njihova cena v priporočenem odmerku presega vrednost 5000 eur na osebo v enem letu. V skladu s Splošnim dogovorom se na Seznam A razvrščajo ampulirana in druga zdravila, ki se uporabljajo ambulantno.ZZZS navedena zdravila obravnava na podlagi vlog predlagateljev, pobud zdravstvenih institucij ali na lastno pobudo v skladu s Pravilnikom o razvrščanju zdravil na listo.

Zdravstvene institucije lahko vložijo pobude v skladu z obvestilom o postopkih na podlagi pobud.

ZZZS lahko v postopku razvrščanja pridobi strokovno mnenje Komisije za razvrščanje zdravil na listo (v nadaljevanju: Komisija) ali dodatno mnenje strokovnih združenj, klinik ali posameznih strokovnjakov s področja medicine, farmacije ali drugih področij.

Komisija je strokovno in neodvisno telo, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja medicine in farmacije, z znanji s področja klinične farmakologije, ter drugi strokovnjaki s sistemskimi znanji s področja zdravil. Člani komisije delo opravljajo v skladu z etičnimi pravili stroke in veljavnimi predpisi. Člane komisije imenuje upravni odbor ZZZS za obdobje štirih let s Sklepom o imenovanju članov komisije.

ZZZS objavlja obvestila, listo zdravil, seznam B in seznam A praviloma enkrat mesečno v elektronskih gradivih ZZZS.

Seznam gradiv komisije: