Medicinski pripomočki pred iztekom dobe trajanja

Sestavni del standarda posamezne vrste medicinskega pripomočka je doba trajanja, ki je opredeljena kot:

  1. trajnostna doba medicinskih pripomočkov,
  2. obdobje in količina medicinskih pripomočkov, ki sta določeni s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
  3. obdobje in količina medicinskih pripomočkov, ki ju določi pooblaščeni zdravnik,
  4. enkratna pravica zavarovane osebe do medicinskih pripomočkov

Zavarovana oseba ima pred iztekom trajnostne dobe medicinskega pripomočka pravico do prilagoditve medicinskega pripomočka, ki ga je nazadnje prejela kot pravico, in sicer v skupni višini največ 50 % vrednosti prejetega medicinskega pripomočka, pri protezah udov pa največ 60 % vrednosti prejetega dela proteze.

Pred iztekom trajnostne dobe medicinskega pripomočka ima zavarovana oseba pravico do novega medicinskega pripomočka, če imenovani zdravnik ZZZS ugotovi, da je medicinski pripomoček, ki ga je zavarovana oseba nazadnje prejela kot pravico, postal funkcionalno neustrezen zaradi anatomskih ali funkcionalnih sprememb pri zavarovani osebi.

O upravičenosti do medicinskih pripomočkov pred iztekom trajnostne dobe odloča imenovani zdravnik ZZZS z odločbo, v pritožbenem postopku pa zdravstvena komisija ZZZS z odločbo.