Listine

Z listinami lahko zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve v primeru, da osebni zdravnik ugotovi potrebo po določeni storitvi in jo predpiše z ustrezno listino.

Zavarovane osebe lahko uveljavljajo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja z obrazci in listinami, ki so določene s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Te listine so:

 1. KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (Obr. KZZ),
 2. IZJAVA O IZBIRI OSEBNEGA ZDRAVNIKA (Obr. IOZ),
 3. RECEPT (Obr. Rp),
 4. RECEPT ZA OSEBNO RABO (Obr. Rp OR),
 5. NAPOTNICA (Obr. NAP),
 6. POTRDILO O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD DELA (Obr. BOL),
 7. NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK (Obr. NAR-1),
 8. NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA IZBOLJŠANJE VIDA (Obr. NAR-2),
 9. POTRDILO O UPRAVIČENOSTI DO POTNIH STROŠKOV – SPREMSTVA (Obr. PS),
 10. NALOG ZA PREVOZ (Obr. NLG),
 11. PREDLOG ZOBNOPROTETIČNE REHABILITACIJE (Obr. ZB),
 12. REVERZ ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK (Obr. REV),
 13. PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU (Obr. IZ),
 14. DELOVNI NALOG (Obr. DN),
 15. DELOVNI NALOG ZA FIZIOTERAPIJO (Obr. DN FT)
 16. DELOVNI NALOG ZA ZOBNOPROTETIČNE STORITVE (Obr. DNZ),
 17. ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE (Obr. ORT),
 18. MESEČNA ZBIRNA NAROČILNICA (Obr. NAR-3).

Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja tudi določa, da listine, ki se uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, uporabljajo le javni izvajalci, ne smejo pa jih uporabljati niti zdravstveni delavci javnih izvajalcev, ki zavarovanim osebam nudijo zdravstvene storitve v okviru samoplačniške ambulante, niti zdravstveni delavci zasebnih izvajalcev, ki z ZZZS nimajo sklenjene pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev v breme zdravstvenega zavarovanja.

Izvajalci naročajo listine neposredno pri tiskarju, s katerim ima ZZZS sklenjeno pogodbo o tiskanju in distribuciji obrazcev in listin za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen naslednjih listin: kartice zdravstvenega zavarovanja, recept za osebno rabo, reverz za medicinski pripomoček in mesečna zbirna naročilnica.

Dobavitelj listin je izbran na podlagi javnega naročila, ki ga ZZZS izvede vsaka tri leta. Izvajalci naročajo listine neposredno pri dobavitelju, to je Cetis-Graf, d.o.o., Čopova ulica 24, 3000 Celje.

Kontaktni podatki za sprejemanje naročil izvajalcev:

 • kontaktna oseba: BRIGITA PILKO
 • e-naslov: zdravnik@cetis.si
 • naslov: Cetis, d.d., Komerciala VT, Čopova ulica 24, 3000 Celje
 • telefon: 03/42-78-526

Recepti za osebno rabo se zdravniku dodelijo, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je zavarovana oseba na podlagi 15. člena zakona
 • je evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko NIJZ 16 »Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov« iz Priloge 1 Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18);«
 • ima veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije ali status zdravnika specializanta ali zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom in
 • ima enega od naslednjih statusov:
  • opravlja zdravstvene storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe;
  • ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z ZZZS, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za obrambo, Medicinsko fakulteto, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ali Zdravniško zbornico Slovenije;
  • je upokojen zdravnik, zavarovan na podlagi 10. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (ima v RS stalno prebivališče in prejema pokojnino po predpisih RS), če je imel neposredno pred upokojitvijo na tej podlagi vsaj enega od predhodno navedenih dveh statusov (da je opravljal zdravstvene storitve v okviru javne zdravstvene službe ali je opravljal delo po pogodbi o zaposlitvi za navedene institucije).

ZZZS dodeli zdravniku na njegov predlog 30 receptov na leto, ki so označeni z žigom ZZZS (recept 210. člen) in za katere veljajo enaki predpisi in splošni akti ZZZS, ki veljajo za predpisovanje in izdajanje zdravil na recept.

Zdravnik lahko predpiše zdravilo na recept za osebno rabo sebi ali svojemu družinskemu članu, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, in če ni osebni ali napotni zdravnik tej zavarovani osebi.

Recepti za osebno rabo so neobnovljivi recepti. Nanje ni možno predpisati živil za posebne zdravstvene namene.

Če zdravnik ne ravna v skladu s predpisi in splošnimi akti ZZZS, mu lahko ZZZS začasno ali trajno zavrne nadaljnjo dodelitev receptov za osebno rabo. V času zavrnitve zdravnik ne sme uporabljati morebitnih preostalih receptov; če takšen recept predloži lekarni, bo obravnavan kot samoplačniški.

Dodelitev receptov za osebno rabo

Recepti za osebno rabo se zdravniku dodelijo na podlagi njegovega pisnega predloga za oddelitev receptov OR.

Predlog zdravnik poda na obrazcu »Predlog za dodelitev receptov za osebno rabo« ali na drug pisen način.
Obrazec »Predlog za dodelitev receptov za osebno rabo«:

Obrazec - Predlog za dodelitev RpOR

Predlog mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 1. ime in priimek zdravnika;
 2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča zdravnika, na katerega se zdravniku pošljejo recepti OR in vsa druga pisanja v skladu s tem pravilnikom;
 3. ZZZS številko zdravnika;
 4. številko zdravnika, pod katero se vodi v RIZDDZ;
 5. navedbo, ali ima zdravnik veljavno licenco zbornice ali je specializant ali sekundarij;
 6. navedbo statusa iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
 7. navedbo dokazil, ki jih zdravnik priloži predlogu;
 8. navedbo dvojezične listine recept OR (Obr. Rp. OR/IT ali Obr. Rp OR/MA) z navedbo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča, če želi, da se mu recepti OR dodelijo v tej jezikovni različici;
 9. podpis zdravnika.

Zdravnik posreduje predlog na OE po elektronski pošti ali po pošti ali osebno na vložišče OE.

Če se zdravniku dodelijo recepti OR, se mu vročijo po pošti priporočeno s povratnico.

Recepti za osebno rabo so podrobneje opredeljeni v 210. členu Pravil OZZ. Natančnejši postopek, po katerem ZZZS dodeli zdravniku recepte za osebno rabo, in merila, na podlagi katerih se zdravniku trajno ali začasno prepove njihova dodelitev in uporaba pa v Pravilniku o receptih za osebno rabo

Seznam Območnih enot in izpostav, ki izvajajo nalogo dodelitve receptov za osebno rabo:
( V kolikor želite predlog za dodelitev receptov posredovati na eno od spodaj navedenih izpostav po e- pošti, se le ta pošlje na e- naslov nadrejene Območne enote s pripisom zna katero izpostavo želite da se posreduje)

 • ZZZS, Območna enota Celje, Gregorčičeva ulica 5A, 3000 Celje; OECE@zzzs
 • ZZZS, Območna enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper; OEKP@zzzs
  • Izpostava Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 25A 6250 Ilirska Bistrica
  • Izpostava Izola, Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola
  • Izpostava Piran, Obala 114, 6320 Portorož
  • Izpostava Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna
  • Izpostava Sežana, partizanska cesta 66D, 6210 Sežana
 • ZZZS, Območna enota Krško, Bohoričeva ulica 9, 8270 krško; OEKK@zzzs
 • ZZZS, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj; OEKR@zzzs
 • ZZZS, Območna enota Ljubljana, Mala ulica 3, 1000 Ljubljana; OELJ@zzzs
 • ZZZS, Območna enota Maribor, Sodna ulica 15, 2000 Maribor; OEMB@zzzs
  • Izpostava Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 21, 2310 Slovenska Bistrica
  • Izpostava Ptuj, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj
  • Izpostava Ormož, Ptujska cesta 25, 2270 Ormož
  • Izpostava Lenart, Kraigherjeva ulica 19 B, 2230 Lenart
 • ZZZS, Območna enota Murska Sobota, Slovenska ulica 48, 9000 Murska Sobota; OEMS@zzzs
 • ZZZS, Območna enota Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 1, 5000 Nova Gorica; OENG@zzzs
 • ZZZS, Območna enota Novo mesto, Prešernov trg 7, 8000 Novo mesto; OENM@zzzs
 • ZZZS, Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11 B, 2390 Ravne na Koroškem; OERV@zzzs
  • Izpostava Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje