Izdaja in izposoja medicinskih pripomočkov

1. Določanje števila predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog in mobilnih neprepustnih hlačk

Posamezni zdravniki in združenja zdravnikov ZZZS opozarjajo, da se zavarovane osebe vrača v ambulante, ker jih specializirane prodajalne nagovarjajo, naj pri zdravnikih vztrajajo oz. zahtevajo predpis v maksimalni dovoljeni količini.
ZZZS pojasnjuje, da ne gre za avtomatično največje dovoljeno število kosov vsem zavarovanim osebam. Pooblaščeni zdravnik je tisti, ki glede na zdravstveno stanje in druge pogoje določi upravičeno število kosov medicinskih pripomočkov. Zato specializirane prodajalne prosimo, da zavarovanih oseb zaradi določitve večjega števila predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog in na novo določenih mobilnih neprepustnih hlačk ne vračajo nazaj v ambulante.
Specializirana prodajalna ima nalogo svetovanja glede izbire in nameščanja medicinskih pripomočkov.

2. Ali lahko oseba, ki bi želela za obvladovanje inkontinence uporabljati mobilne neprepustne hlačke in jih potrebuje več kot 2 kosa na dan, le-te dobi na naročilnico, na kateri ima predpisane plenice, tako da dobi toliko kosov mobilnih neprepustnih hlačk, kolikor je predpisanih plenic, vrednost nad standardom pa doplača (kot nadstandard)?

Pravice zavarovanih oseb določajo Pravila OZZ. Dobavitelji so dolžni na podlagi naročilnice, ki jo izda pooblaščeni zdravnik, izdati predpisano količino vrst medicinskih pripomočkov, ki so jih predpisali. Na ta način izvajajo pogodbo v celoti in pravilno. Predpisanih vrst MP ni dovoljeno zamenjevati za druge vrste MP. Tudi predlog ali posteljnih predlog ali hlačnih predlog (plenic) ali mobilnih neprepustnih hlačk ni dovoljeno medsebojno zamenjevati oz. izdati drugače kot obračunati.

3. Za zaščitni film je določen cenovni standard 0,36 €. Ker gre za različne militraže spreja, me zanima, na kakšno enoto je pokrit cenovni standard. Kot vidno iz vašega opisa v Okrožnici, je še posebej poudarjeno, da je treba predpisovati na kos.

Dodatno pojasnilo k okrožnici MP, št. 4/2023, št. 0072-23/2023-DI/1, z dne 20. 4 2023, dobaviteljem: izdaja Zaščitnega filma (šifra MP 1038) in Odstranjevalca lepil (šifra MP 1039) pri izločalnih stomah:

Zaradi vprašanj, vezanih na izdajo navedenih MP, in zaradi enotnega ravnanja dobaviteljev pri izdaji navajamo nekaj primerov. Izhodišča skladno z Okrožnico, ki veljajo tako za zaščitni film, kot tudi za odstranjevalec lepil, so:

1. Pooblaščeni zdravnik lahko predpiše število kosov zaščitnega filma in odstranjevalca lepila, ki ni večje od števila zamenjav enodelnih vrečk ali osnovnih plošč (strokovna priporočila opredeljujejo kot optimalno količino od 10 do 15 kosov robčkov ali odmerkov spreja).

2. Če se zavarovana oseba odloči za izdajo robčkov, dobavitelj upošteva, da je en robček enak enemu predpisanemu kosu MP, dobavitelj bo izdal najbližje pakiranje robčkov (upošteva se toleranca na pakiranje). V evidencah On-line in pri obračunu se upošteva dejansko izdana količina, ki je v pakiranju.

3. Če se zavarovana oseba odloči za izdajo spreja, dobavitelj upošteva, da je potrebno izvesti za izdani sprej v ml preračun števila odmerkov (število ml v spreju, deljeno z 1,67 ml). Število odmerkov se potem evidentira v On-line in upošteva pri obračunu.

4. Cenovni standard 0,36 evra je za 1 kos robčka oziroma za 1 kos izračunanega odmerka v primeru izdaje spreja.

Primer: predpis šifre vrste MP 1038 ZAŠČITNI FILM, 15 kosov za obdobje 30 dni

Varianta 1 - izdaja robčkov v pakiranju po 50 kosov:

- dobavitelj je ugotovil, da je ob upoštevanju tolerance najmanjše pakiranje robčkov po 50 kosov, izdanih 50 kosov zavarovani osebi bo zapisal v On-line in obračunal 50 kosov x 0,36 evra;

- zavarovana oseba je upravičena do nove količine po 100 dneh od datuma prejema (upoštevana izdaja 50 kosov, kar pomeni glede na predpis 15 kosov za 30 dni, da je zavarovana oseba prejela količino za 100 dni).

Varianta 2 - izdaja spreja v 30 ml embalaži:

- dobavitelj izvede preračun odmerka spreja, ki se bo evidentiral v On-line in upošteval pri obračunu (30, deljeno z 1,67);

- v primeru izdaje spreja 30 ml to ustreza 18 kosom oz. odmerkom;

- dobavitelj bo evidentiral v On-line 18 kosov in zaračunal 18 kosov x 0,36 evra;

- zavarovana oseba je upravičena do nove količine po 36 dneh od datuma prejema (upoštevano preračunano število izdanih 18 kosov, kar pomeni glede na predpis 15 kosov za 30 dni, da je zavarovana oseba prejela količino za 36 dni).

Varianta 3 - izdaja spreja v 50 ml embalaži:

- dobavitelj izvede preračun odmerka spreja, ki se bo evidentiral v On-line in upošteval pri obračunu (50, deljeno z 1,67);

- v primeru izdaje spreja 50 ml to ustreza 30 kosom oz. odmerkom;

- dobavitelj bo evidentiral v On-line 30 kosov in zaračunal 30 kosov x 0,36 evra,

- zavarovana oseba je upravičena do nove količine po 60 dneh od datuma prejema (upoštevano preračunano število izdanih 30 kosov, kar pomeni glede na predpis 15 kosov za 30 dni, da je zavarovana oseba prejela količino za 60 dni).

4. Kako dobimo koncesijo za prodajo ortopedskih pripomočkov?

Za izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov, v breme sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, se koncesija ne podeljuje. Na podlagi Dogovora o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje 2009-2011, ki pa še velja, ZZZS vsako leto objavi razpis za izbiro dobaviteljev medicinskih pripomočkov. S ponudniki, ki ustrezajo vsem zahtevam iz razpisa, ZZZS sklene pogodbo, na podlagi katere lahko izbrani dobavitelji izdajajo oz. izposojajo medicinske pripomočke v breme sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta pogodba se nanaša le na medicinske pripomočke, ki se lahko predpisujejo na naročilnico v breme sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Seznam medicinskih pripomočkov, ki se lahko predpisujejo.

5. Radi bi postali pogodbeni dobavitelj medicinskih pripomočkov ZZZS. Prijavili se bomo na nov javni razpis, ko bo objavljen. Kakšne pogoje moramo izpolnjevati?

Ponudniki morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni v vsakokratnem javnem razpisu. Pogoji v javnem razpisu so v skladu z določili Dogovora o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje 2009-2011, ki še velja. Javni razpisi iz preteklih let so objavljeni na spleteni strani ZZZS.

6. Smo pogodbeni dobavitelj medicinskih pripomočkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Odprli smo novo prodajalno, v kateri bi lahko izdajali medicinske pripomočke. Prav tako bi radi spremenili seznam pripomočkov (artiklov), ki jih imamo v pogodbi. Na kakšen način lahko to storimo?

V primeru odprtja novega izdajnega mesta (prodajalne) mora dobavitelj:

  • predložiti dokazilo:
    • za specializirane prodajalne kopijo potrdila o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na drobno, izdanega s strani Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke;
    • za lekarne kopijo odločbe o verifikaciji lekarniške podružnice, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje;
  • izpolniti Obrazec 2 za izdajna mesta, ki je priloga k pogodbi in dostopen na spletni strani ZZZS;
  • navedene dokumente poslati na Območno enoto ZZZS, s katero je sklenil pogodbo.

Sprememba seznama pripomočkov (artiklov) - sprememba Priloge 1 k Pogodbi o izdaji (izposoji), servisiranju in vzdrževanju medicinskih pripomočkov se naredi na način, kot je to navedeno v navodilu za izmenjavo podatkov na spletni strani ZZZS. Postopek je različen, glede na to, na katerem razpisu je bil pogodbeni dobavitelj izbran.

Spletne strani s potrebnimi informacijami in dokumenti: