Razpisi

Na podlagi sprejetega dogovora o programih zdravstvenih storitev ZZZS vsako leto razpiše razpis programov zdravstvenih storitev, na katerega se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki imajo pravico (koncesijo) sodelovati v mreži javne zdravstvene službe. Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina oziroma mesto (Zakon o zdravstveni dejavnosti), na sekundarni in terciarni ravni pa Ministrstvo za zdravje RS. ZZZS med njimi izbere izvajalce, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, in z njimi sklene pogodbo. Izvajalci so bolnišnice, zdravstveni domovi, zasebne ambulante, domovi za starejše občane, posebni in vzgojni zavodi, lekarne in zdravilišča.

Na podlagi 30. člena Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 in pridobljenim soglasjem Ministrstva za zdravje, ZZZS kot izvajalec razpisa objavlja Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2024 in Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev v letu 2024.