Predpisovanje

Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se lahko zagotavljajo tisti medicinski pripomočki, ki so potrebni pri zdravljenju, medicinski rehabilitaciji, zdravstveni negi in paliativni oskrbi. Pravico do medicinskih pripomočkov določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Natančnejšo ureditev, do katerih medicinskih pripomočkov imajo zavarovane osebe pravico in pod kakšnimi pogoji, določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja in Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Na podlagi teh predpisov ZZZS zagotavlja zavarovanim osebam uresničevanje pravic do medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zavarovana oseba na podlagi izdane Naročilnice za medicinski pripomoček s strani pooblaščenega zdravnika (osebnega zdravnika ali zdravnika specialista) prevzame medicinski pripomoček pri dobavitelju (lekarni, optiku, drugi specializirani prodajalni), ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS. Izjema glede na navedeno je, če ima zavarovana oseba pravico do medicinskega pripomočka šele na podlagi predhodne odobritve oziroma pozitivne izdane odločbe ZZZS. Izdani medicinski pripomoček s strani pogodbenega dobavitelja postane praviloma last zavarovane osebe, razen v primerih, ko gre za medicinske pripomočke, ki so predmet izposoje.

Natančneje so vrste medicinskih pripomočkov ter bolezni in zdravstvena stanja zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, s pooblastili, postopki za uveljavljanje pravic in cenovnimi standardi ter pogodbenimi cenami, opredeljeni v Seznamu s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi.

Na podlagi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja se nekateri medicinski pripomočki tudi medsebojno izključujejo. Ti so opredeljeni v Seznamu medicinskih pripomočkov, ki se medsebojno izključujejo.