Podatki o planu in realizaciji za zdravstvene storitve

Na spletni strani so prikazani podatki o planu in realizaciji programa zdravstvenih storitev po posameznih zdravstvenih dejavnostih (VZD):

  • bolnišnična zdravstvena dejavnost,
  • splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
  • specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
  • zobozdravstvena dejavnost,
  • druge zdravstvene dejavnosti,
  • dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego,
  • socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
  • proizvodnja farmacevtskih preparatov,
  • trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
  • dejavnost obvezne socialne varnosti.

V okviru posamezne dejavnosti so za vsako obdobje prikazani podatki ločeno po izvajalcih in po dejavnostih po območnih enotah ZZZS.

Podatki o planu in realizaciji programa zdravstvenih storitev so prikazani v obračunski enoti (npr. točke, količniki, uteži, skupine primerljivih primerov, nemedicinski oskrbni dan, nege, dnevi …), ki se uporabljajo za obračun opravljenega dela na področju posameznih dejavnosti.

Objava podatkov o planu in realizaciji programa na ZZZS spletnih straneh je namenjena predvsem strokovni javnosti. Prikazan plan programa pri posameznemu izvajalcu se nanaša na opredeljeno obračunsko obdobje. (primer: Plan za obdobje 1-3 201X je izračunan kot 3/12 letnega, v pogodbi dogovorjenega plana).

Podatek o realizaciji programa predstavlja realizacijo programa pri posameznem izvajalcu za zavarovane osebe, ki so pri njem koristile zdravstvene storitve v obračunskem obdobju. Podatki o realizaciji programa se ne nanašajo na osebe, zavarovane v skladu z evropskim pravnim redom ter bilateralnimi sporazumi o socialni varnosti. Podatki po posameznih izvajalcih so razvrščeni po območnih enotah glede na sedež izvajalca. Vsebina podatka o "število primerov" je definirana v Navodilu o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov.

Zavod si pridržuje pravico do spreminjanja podatkov, v primeru naknadno ugotovljenih nepravilnosti po že izvedeni objavi na internetu.

Posebna pojasnila:
V vrstah in podvrstah zdravstvene dejavnosti Patronažna služba (510 029) in dejavnosti Nega na domu (544 034) se v obračunu upošteva realizacija, prikazana v koloni REA. V koloni REA je pri teh vrstah in podvrstah zdravstvenih dejavnosti vključena tudi realizacija storitev PZN1113 in PZN1213 "Obravnava v oddaljenem kraju", ki pa se v obračunu ne štejeta v število realiziranih storitev.

V vrsti in podvrsti zdravstvene dejavnosti Mobilni paliativni tim (241 279) se storitvi MPT007 "Obravnava v oddaljenem kraju zdravnika specialista" in MPT008 "Obravnava v soboto, nedeljo, na praznik ali ponoči", ki sta vključeni v kolono REA, pri obračunu ne štejeta v število realiziranih storitev. 

Pregled podatkov o planu in realizaciji zdravstvenih storitev - od meseca 03/2022 dalje

Pregled podatkov o planu in realizaciji zdravstvenih storitev - do meseca 02/2022

Prikazani podatki ne vključujejo podatkov SPP, ki so prikazani v nadaljevanju.

Prikazani podatki ne vključujejo realizacije po vrstah zdravstvenih storitev (storitve s končnico P, storitve 1325, 1597 in 2231). Realizacija teh storitev je prikazana v nadaljevanju, v zavihku 13.

Legenda:
PLAN - plan točk, količnikov, uteži, skupin primerljivih primerov, nemedicinskih oskrbnih dni, neg, dnevov ...
REA - realizacija točk, količnikov, uteži, skupin primerljivih primerov, nemedicinskih oskrbnih dni, neg …
INDEKS = (REA/PLAN)*100
PLAN O, P - plan št. obiskov, primerov, dializnih bolnikov, zdravljenj, operacij, receptov ...
REA O, P - realizacija št. obiskov, primerov, dializnih bolnikov, zdravljenj, operacij, receptov ...
INDEKS O, P = (REA/PLAN)*100

Pregled podatkov o planu in realizaciji ločeno zaračunljivega materiala - od meseca 03/2022 dalje

Pregled podatkov o planu in realizaciji ločeno zaračunljivega materiala - do meseca 02/2022

Podatek o planu in realizaciji predstavlja vrednost porabe ločeno zaračunljivega materiala pri posameznem izvajalcu za vse zavarovane osebe, ki so pri njem koristile zdravstvene storitve v obračunskem obdobju.

Legenda:
PLAN - vrednost v EUR
REA - vrednost V EUR
INDEKS = (REA/PLAN)*100

Pregled podatkov o planu in realizaciji storitev preventive na primarni ravni - od meseca 03/2022 dalje

Pregled podatkov o planu in realizaciji storitev preventive na primarni ravni - do meseca 02/2022

Podatek o realizaciji predstavlja realizacijo količnikov pri posameznem izvajalcu. V splošni ambulanti sta to K0005 (Preventivni pregled odraslega in športnika) in K0018 (Ponovni preventivni pregled odraslega), v dispanzerju za ženske pa K1012 (Odvzem brisa na malignost iz prev. namena).

Legenda za splošno ambulanto:
PLAN - plan količnikov za storitve preventive
REA K0005 - realizacija količnikov storitev preventive K0005
REA K0018 - realizacija količnikov storitev preventive K0018
REA SKUPAJ - seštevek količnikov storitev preventive K0005 in K0018
INDEKS = (REA/PLAN)*100

Legenda za dispanzer za ženske:
PLAN - plan količnikov za storitve preventive
REA K1012 - realizacija količnikov storitev preventive K1012
INDEKS = (REA/PLAN)*100

Pregled podatkov o planu in realizaciji prospektivnega programa - od meseca 03/2022 dalje

Pregled podatkov o planu in realizaciji prospektivnega programa - do meseca 02/2022

Prikazani podatki vključujejo uteži, na podlagi metodologije iz določil v dogovoru o programih zdravstvenih storitev za končni letni obračun.

Legenda:
PLAČILO - oznaka za plačilo (1 -plačilo po realizaciji, 2 -program plačan do dogovorjenega preseganja plana, 9 -ostali program)
PLAN Primer - plan primerov
REA Primer - realizacija primerov
INDEKS R/P primer = (REA/PLAN)*100
PLAN Utež SD - plan št. uteži
REA Utež SD - realizacija št. uteži
INDEKS R/P utež SD = (REA/PLAN)*100
REA Utež Izdatki - realizacija št. uteži

Pregled podatkov o planu in realizaciji zobozdravstva za mladino - od meseca 03/2022 dalje

Pregled podatkov o planu in realizaciji zobozdravstva za mladino - do meseca 02/2022

Prikazani podatki prikazujejo plan in realizacijo dejavnosti zobozdravstva za mladino, od tega ločeno realizacijo programa za zavarovane osebe nad 19 let (404 119 in 404 120).
Ta realizacija se v obračunu upošteva največ v višini 10% plana, po ceni storitve zobozdravstva za odrasle.

Legenda:
PLAN T - plan točk
REA T - realizacija točk
INDEKS= (REA/PLAN)*100
REA T nad 19 let - realizacija točk za zavarovane osebe nad 19. let
INDEKS 2 = (REA T nad 19 let/PLAN)*100

Pregled podatkov o planu in realizaciji slikovne diagnostike za odkrivanje ali zdravljenje rakave bolezni

Prikazani podatki prikazujejo plan in realizacijo dejavnosti slikovne diagnostike od tega ločeno realizacijo storitev za odkrivanje ali zdravljenje rakave bolezni.
Realizacija storitev za odkrivanje ali zdravljenje rakave bolezni se v obračunu upošteva v realizirani višini.

Legenda:
PLAN - plan
REA - realizacija
INDEKS = (REA/PLAN)*100
PLAN za RAK = podatek o planu bo določen naknadno
REA za RAK - realizacija za odkrivanje ali zdravljenje rakave bolezni
INDEKS RAK = (REA za RAK/PLAN za RAK)*100

Pregled podatkov o planu in realizaciji neg v SVZ - od meseca 03/2022 dalje

Pregled podatkov o planu in realizaciji neg v SVZ - do meseca 02/2022

Prikazani so podatki o planu in realizaciji posameznih neg v SVZ. Na nivoju posameznega izvajalca je prikazan najprej podatek o planu in realizaciji pogodbene dejavnosti (npr. 644 D10 E0002), nato pa plan in realizacija po posameznih negah (nega 1, nega 2, nega 3).

Legenda:
PLAN neg
REA neg
INDEKS = (REA/PLAN)*100

Pregled podatkov o planu in realizaciji delavnic v Centrih za krepitev zdravja - od meseca 03/2022 dalje

Pregled podatkov o planu in realizaciji delavnic v Centrih za krepitev zdravja - do meseca 02/2022

Prikazani so podatki o planu in realizaciji delavnic v Centrih za krepitev zdravja. Na nivoju posameznega izvajalca je prikazan najprej podatek o planu in realizaciji pogodbene dejavnosti 346 025 Z0047, nato pa realizacija posameznih delavnic. Plan po posameznih delavnicah je naveden v dogovoru o programih zdravstvenih storitev.

Legenda:
PLAN delavnic
REA delavnic
INDEKS = (REA/PLAN)*100

Pregled podatkov o povprečnem številu točk ob realizaciji prvih pregledov

Prikazani podatki prikazujejo plan in realizacijo prvih pregledov, realizacijo števila točk ob prvem pregledu ter povprečno število točk na realiziran prvi pregled.

Pregled podatkov o planu in realizaciji celotnih pregledov

Prikazani podatki prikazujejo plan, realizacijo in indeks doseganja plana celotnih pregledov, saj doseganje plana vpliva na obračun.

Pregled podatkov o planu in realizaciji zdravstvene vzgoje

Podatki prikazujejo realizirano število delavnic v zdravstveni vzgoji (delavnice iz ZZZS šifranta 15.104), število timov v zdravstveni vzgoji ter odstotek realizacije planiranega števila ur.

Legenda:
REA DEL - število realiziranih evidenčnih delavnic v zdravstveni vzgoji
ČAS. NORMATIV - časovni normativ posamezne delavnice iz šifranta 15.104
REA UR - realizirano število ur (vsota vseh zmnožkov REA DEL * ČAS.NORMATIV)
ŠT. TIMOV - število timov
PLAN UR - planirano število ur (ŠT. TIMOV * 1400)
INDEKS UR = REA UR / PLAN UR * 100

Pregled podatkov o planu in realizaciji vzgoje za ustno zdravje

Podatki prikazujejo realizirano število delavnic v vzgoji za ustno zdravje (delavnice iz ZZZS šifranta 15.110), število timov v vzgoji za ustno zdravje ter odstotek realizacije planiranega števila ur.

Legenda:
REA DEL - število realiziranih evidenčnih delavnic v vzgoji za ustno zdravje
ČAS. NORMATIV - časovni normativ posamezne delavnice iz šifranta 15.110
REA UR - realizirano število ur (vsota vseh zmnožkov REA DEL * ČAS.NORMATIV)
ŠT. TIMOV - število timov
PLAN UR - planirano število ur (ŠT. TIMOV * 1400)
INDEKS UR = REA UR / PLAN UR * 100