Navodila in povračila stroškov dela za pripravnike in sekundarije

Na podlagi Zakona o zdravniški službi zagotavlja ZZZS sredstva za plače in nadomestila zdravnikov pripravnikov in sekundarijev ter sredstva za plače in nadomestila pripravnikov drugih zdravstvenih delavcev.

Povračila stroškov dela vključujejo:

  • bruto plače in dodatke po kolektivni pogodbi,
  • povračila za stroške prehrane in prevoza v višini javnega prevoznega sredstva,
  • sorazmerni delež regresa za letni dopust za čas trajanja pripravništva,
  • premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini najnižjega razreda po predpisani lestvici.

ZZZS povračilo stroškov dela pripravnikov in sekundarijev izvajalcem zagotavlja na podlagi podatkov, ki jih pripravljata Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in Lekarniška zbornica, v skladu s Pravilnikom o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije, ki ga je izdalo MZ.

Podatki o višini povračil stroškov dela za pripravnike in sekundarije so dostopni na spletnih straneh Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in Lekarniške zbornice Slovenije.