Profesionalna kartica

Profesionalna kartica (v nadaljevanju: PK) je ZZZS-jev dokument, ki ga pri svojem delu uporabljajo imetniki PK za dostop do podatkov zavarovane osebe v zbirkah podatkov ZZZS in drugih upravljavcev (v nadaljevanju: zaledni sistem).

Dostop do podatkov zavarovane osebe v zalednem sistemu je mogoč le ob hkratni uporabi kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ) in PK, razen v izjemnih primerih, kot so npr. nujna medicinska pomoč, nedelovanje KZZ, izvajanje storitev, pri katerih prisotnost zavarovane osebe ni potrebna idr. V teh primerih je mogoč dostop le do omejenega nabora podatkov zavarovane osebe.

Imetnik PK je lahko:

 • zdravstveni delavec, zdravstveni sodelavec ali drug pooblaščen delavec izvajalca zdravstvenih storitev, ki je pogodbeni partner ZZZS,
 • s strani izvajalca zdravstvenih storitev pooblaščeni delavec, ki tam ni zaposlen, pri svojem delu pa potrebuje PK (za posredovanje obračunov ali za urejanje pooblastil na portalu za izvajalce zdravstvenih storitev in podobno) in
 • pooblaščeni delavec ZZZS.

PK lahko uporablja le imetnik PK, na čigar ime se glasi.

Rezervna PK se uporablja, ko uporaba PK ni mogoča zaradi okvare, izgube ali blokade. Za zagotovitev nemotenega dela v teh primerih, vsak imetnik PK prejme ob prvem naročilu  redne PK tudi svojo rezervno PK. Rezervna PK ima popolnoma enaka pooblastila kot redna PK.
 
Istočasna uporaba redne in rezervne PK ni mogoča. Če delate na več lokacijah, morate s sabo nositi svojo redno PK. Rezervna PK se aktivira ob prvi uporabi, istočasno pa se avtomatično deaktivira redna PK, ki je potem ne morete uporabljati do ponovne aktivacije.

Gesla za PK

Za uporabo PK imetnik prejme osebna gesla:

 • PIN za uporabo PK,
 • PUK za odklepanje PK,
 • geslo za reaktivacijo PK in preklic kvalificiranega potrdila za elektronski podpis,
 • TPIN (transportni PIN) za prvo uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis.

Za vse aktivnosti z gesli (odklepanje kartice, sprememba PIN, kreiranje gesla za podpisovanje) se uporablja orodje Classic Client Toolbox proizvajalca Thales.

Povezava do programa za upravljanje PIN-ov se nahaja tukaj.

Dolžnosti imetnika PK:

Imetnik PK mora:

 • na prijavi za PK navesti pravilne osebne podatke,
 • v osmih dneh sporočiti spremembe podatkov o imetniku,
 • v osmih dneh sporočiti, če je bila PK uničena ali izgubljena,
 • preklicati PK in kvalificirana potrdila za elektronski podpis v primeru zlorabe ali prekinitve zaposlitve,
 • vrniti PK v primeru spremembe vidnih podatkov, blokirane ali uničene PK, 
 • skrbeti, da gesla niso dostopna drugim osebam.

Dolžnosti delodajalca imetnika PK:

Delodajalec imetnika PK je pooblaščen, da imetniku PK naroči ustrezna pooblastila, ki mu omogočajo dostop do tistih podatkov v zalednem sistemu, ki jih pri svojem delu potrebuje, in zapis tistih podatkov v zaledni sistem, za katere je v imenu delodajalca pooblaščen. Seznam pooblastil za branje in zapisovanje podatkov v zaledni sistem je v Prilogi Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja.

Delodajalec jamči za pravilnost podatkov o pooblastilih. Na ZZZS mora v osmih dneh sporočiti vsako spremembo pooblastil in imetnika PK seznaniti s pogoji uporabe PK.

Dolžnosti ZZZS:

ZZZS lahko po uradni dolžnosti odvzame pooblastila imetniku PK v naslednjih primerih:

 • če ugotovi, da je bila zdravstvenemu delavcu odvzeta licenca,
 • če je izvajalcu zdravstvenih storitev potekla veljavnost pogodbe z ZZZS,
 • če je bilo zdravstvenemu delavcu podeljeno pooblastilo, ki mu glede na njegovo poklicno skupino ne pripada,
 • na podlagi sodne odredbe,
 • v primeru zaznane zlorabe PK ali kvalificiranega potrdila za elektronski podpis na PK,
 • v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri dostopu do osebnih podatkov v zalednem sistemu,
 • v drugih primerih, ko ZZZS ugotovi, da imetnik PK ni (več) upravičen do dostopa do podatkov v zalednem sistemu,
 • na zahtevo imetnika PK.

Pravila uporabe PK in urejanja pooblastil podrobno določata Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja in Navodilo o profesionalni kartici.

Če želite več informacij o PK in pooblastilih ali imate težave pri njeni uporabi, nas lahko pokličete na tel. št. 01 30 77 300, ali nam pošljete vprašanje na elektronski naslov: kzz_sluzba@zzzs.si.

ZZZS izda PK na podlagi skupne prijave imetnika PK in njegovega delodajalca. Izpolniti morata Prijavni list za profesionalno kartico, ki je Priloga 1 k Navodilu o profesionalni kartici in ga poslati na naslov:

ZZZS
Služba za poslovanje s karticami
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana

Lahko pa pooblaščena oseba delodajalca to uredi preko varovanega spletnega portala. V tem primeru mora izpolniti Prijavni list za portal (izbira pooblastila I002 – Urejevalec pooblastil in PK za imetnike PK), ki je priloga k Navodilu o profesionalni kartici. Imetnik PK pa pooblasti pooblaščeno osebo delodajalca za skupno prijavo z izpolnitvijo pooblastila za vložitev skupne prijave preko portala (Pooblastilo imetnika PK, ki je Priloga 4 k Navodilu o profesionalni kartici in ga hrani delodajalec imetnika PK).

V primeru izgube, kraje, okvare, spremembe vidnih podatkov, pozabljenega PIN-a, imetnik PK vloži zahtevo za izdajo novega izvoda PK. Imetnik mora izpolniti zgoraj omenjeni Prijavni list in ga poslati na zgoraj navedeni naslov. Lahko pa pooblaščena oseba delodajalca naroči takšno PK za imetnika PK preko varovanega portala v skladu s prejšnjim odstavkom.

Imetniki tistih PK, ki vsebujejo kvalificirano potrdilo za elektronski podpis - v nadaljevanju: KPEP (zdravniki, farmacevti in zdravstveni delavci, ki izvajajo naloge v zvezi z darovanjem krvi) morajo za vsako izdajo PK izpolniti tudi Vlogo za pridobitev KPEP, ki je Priloga 2 k Navodilu o profesionalni kartici in jo osebno oddati v registracijsko pisarno ZZZS ali v druge, s strani ZZZS pooblaščene registracijske pisarne. Registracijske pisarne poslujejo na vseh izpostavah ZZZS v času uradnih ur. Večji izvajalci zdravstvenih storitev v Ljubljani (UKC Ljubljana, ZD Ljubljana, Onkološki institut, Psihiatrična klinika in Lekarna Ljubljana) imajo svoje interne registracijske pisarne.

Zamenjava PK zaradi poteka njene veljavnosti se izvaja samodejno približno 1 mesec pred potekom veljavnosti obstoječe PK. Imetnikom PK ni treba poslati Prijavnega lista. Navodila za začetek uporabe novih kartic imetniki prejmejo skupaj z novo in rezervno PK. Imetniki morajo stari kartici, po prejemu novih, vrniti v Službo za poslovanje s karticami, na zgoraj navedeni naslov ali ju uničiti. Zdravnike, farmacevte in zdravstvene delavce, ki izvajajo naloge v zvezi z darovanjem krvi, ki imajo na svoji kartici zapisano KPEP, ZZZS 72 dni pred potekom veljavnosti pisno pozove, da izpolnijo in osebno oddajo Vlogo za pridobitev KPEP.

Za več informacij o pridobitvi PK nas lahko pokličete na tel. št. 01 30 77 300, ali nam pošljete vprašanje na elektronski naslov: kzz_sluzba@zzzs.si.

Če ste trikrat vnesli napačen PIN, se PK zaklene. V tem primeru jo je mogoče odkleniti z geslom PUK. Postopek je opisan v Navodilih za odklepanje PK ter prikazan v priloženem filmu.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. št. 01 30 77 300, ali pa nam pošljete vprašanje na elektronski naslov: kzz_sluzba@zzzs.si .

Če boste PK uporabljali za elektronsko podpisovanje, morate najprej aktivirati KPEP. Takšno potrdilo je zapisano na PK zdravnikov, farmacevtov in zdravstvenih delavcev, ki izvajajo naloge v zvezi z darovanjem krvi. Za aktiviranje KPEP potrebujete:

 • Delovno postajo, na kateri deluje sistem on-line.
 • Nameščen čitalnik pametnih kartic Gemalto (Thales) IDBridge CT700, Gemalto (Thales) IDBridge CT710, Gemalto (Thales) IDBridge CT30 ali Gemalto GCR5500-Si.
 • Kuverto z osebnimi gesli (TPIN) za PK, ki ste jo prejeli s PK. Če ste kuverto z gesli (TPIN) izgubili, boste morali naročiti novo PK.
 • Nameščeno najnovejšo različico orodja Classic Client Toolbox, proizvajalca Thales, ki je tukaj

Katero različico orodja Classic client Toolbox uporabljate, preverite s pomočjo tega navodila.

Za aktiviranje KPEP smo pripravili namenski program PKPin.exe, tako da je postopek res enostaven.

Izbira dobrega osebnega gesla

Pri menjavi ali nastavitvi osebnega gesla upoštevajte splošna priporočila za izbiro osebnega gesla.
Bodite pozorni, da za osebno geslo ne izberete:

 • enostavnega zaporednega števila, npr.: 1234 ali 3456789,
 • rojstnega datuma, npr.: 1203 ali 120381,
 • ponavljajočih številk, npr: 1111 ali 2222 ali za SPIN 333333.

Izbrano število naj bo čim bolj naključno.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. št. 01 30 77 300, ali pa nam pošljite vprašanje na elektronski naslov: kzz_sluzba@zzzs.si .

ZZZS izdaja tudi testne profesionalne kartice in kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jih lahko uporabljajo razvijalci programske opreme za razvoj in vzdrževanje programskih rešitev. Testne kartice je mogoče uporabiti le za dostop do testnih podatkov v zalednem sistemu.

Cena testnih kartic je določena s cenikom listin ZZZS.

Za naročilo testnih kartic nas lahko pokličete na tel. št. 01 30 77 300. Naročilo lahko pošljete tudi na elektronski naslov: kzz_sluzba@zzzs.si.

Pravila uporabe PK in urejanja pooblastil podrobno določata Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja in Navodilo o profesionalni kartici.

Če želite več informacij o PK in pooblastilih ali imate težave pri njeni uporabi nas lahko pokličete na tel. št. 01 30 77 300, ali nam pošljite vprašanje na elektronski naslov: kzz_sluzba@zzzs.si .