Vrste medicinskih pripomočkov

Vrste medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so razvrščene v naslednje skupine:

 1. proteze udov,
 2. estetske proteze,
 3. ortoze,
 4. ortopedska obutev,
 5. medicinski pripomočki za podporo gibalnih zmožnosti,
 6. medicinski pripomočki za dihanje,
 7. medicinski pripomočki za osebno higieno,
 8. blazine proti preležaninam,
 9. kilni pasovi,
 10. medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi,
 11. medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča,
 12. medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni,
 13. kanile,
 14. drugi medicinski pripomočki,
 15. medicinski pripomočki za slepe, slabovidne in gluhoslepe,
 16. medicinski pripomočki za sluh in govor,
 17. obvezilni material,
 18. raztopine,
 19. pripomočki za izboljšanje vida,
 20. medicinski pripomočki za hranjenje ter dajanje olja in zdravil,
 21. medicinski pripomočki za kompresijsko zdravljenje.

Vrste medicinskih pripomočkov znotraj posamezne skupine so natančneje razvidne iz Seznama s šifrantom, zdravstvenimi stanji in drugimi pogoji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi.

Zavarovane osebe so v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičene tudi do psa vodiča slepih, in sicer v primeru, ko gre za slepo osebo z izgubo vida iz 3., 4. ali 5. kategorije poslabšanja vida (vidna ostrina z najboljšo možno korekcijo) po Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB – 10), z ustreznimi psihofizičnimi lastnostmi in primernimi bivalnimi pogoji.

Pri uveljavljanju pravice do psa vodiča slepih se upoštevajo pogoji, ki so določeni v Sklepu o pogojih pri zagotavljanju pravice do psa vodiča slepih in v Pravilniku o vsebini preizkusa psa vodiča slepih.

Zavarovana oseba uveljavlja pravico do psa vodiča slepih z osebno vlogo, ki ji mora priložiti mnenje zdravnika specialista oftalmologa in mnenje tiflopedagoga. O pravici do psa vodiča slepih odloči ZZZS.