Čakalne dobe in ordinacijski časi

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na spletnih straneh javno objavlja ordinacijske čase in čakalne dobe, ki jih vsako leto pogodbeno dogovori z izvajalci zdravstvenih storitev. Javno objavljene so priloge o ordinacijskem času in čakalnih dobah, ki so sestavni del pogodbe, ki jo ZZZS sklene s posameznim izvajalcem zdravstvenih storitev. Objavljene so priloge iz zadnje veljavne pogodbe. Nekateri izvajalci zdravstvenih storitev nimajo čakalnih dob in zato ne vodijo čakalnih seznamov.

Ordinacijski čas (na podlagi pogodbe z ZZZS in dogovora o programih zdravstvenih storitev).

Izvajalci zdravstvenih storitev nudijo osebam, ki so obvezno zdravstveno zavarovane, storitve v ordinacijskem času, ki je opredeljen v pogodbi z ZZZS.

Izvajalci zdravstvenih storitev morajo na vidnem mestu objaviti ordinacijski čas zdravnikov, ki jih lahko zavarovane osebe izberejo za svojega osebnega zdravnika, ter ordinacijski čas zdravnikov, ki delajo v specialističnih ambulantah. Izvajalec zdravstvenih storitev v okviru ordinacijskega časa ne sme opravljati storitev v samoplačniški ambulanti. Zavarovana oseba mora podpisati soglasje v primeru, ko ji izvajalec nudi v okviru ordinacijskega časa, dogovorjenega v pogodbi z ZZZS, nadstandardne materiale ali storitve. Če zavarovana oseba uveljavlja storitve v samoplačniški ambulanti, mora s tem soglašati in podpisati izjavo, da ne bo od ZZZS zahtevala povračila stroškov. Te storitve lahko izvajalec opravi le izven ordinacijskega časa, opredeljenega v pogodbi z ZZZS.

Za kršitev pogodbenih obveznosti in kršenje pravic zavarovanih oseb se šteje, če izvajalec v ordinacijskem času za samoplačnika opravlja: storitve, ki so predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja in do katerih je zavarovana oseba pri tem izvajalcu upravičena, ali, storitve, ki niso predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Čakalne dobe in čakalni seznami (na podlagi pogodbe z ZZZS in dogovora o programih zdravstvenih storitev)

Čakalni seznami vodijo in uporabljajo izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjeno pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. S čakalnimi seznami izvajalec določi datum in uro zdravniškega pregleda oziroma preiskave ali posega. Izvajalec je dolžan voditi čakalne sezname po vrstnem redu čakajočih oseb ob upoštevanju strokovno medicinsko upravičenih prednosti pri tistih zavarovanih osebah, pri katerih ni mogoče zagotoviti pregleda oziroma preiskave ali posega v istem dnevu.

Iz čakalnega seznama je tako razvidna čakalna doba, ki jo predlaga izvajalec zdravstvenih storitev glede na čas od prvega stika z zavarovano osebo, ko se prijavi za pregled oziroma preiskavo ali poseg, pa do prvega možnega termina za pregled oziroma preiskavo ali poseg.

Čakalni seznam se v javni zdravstveni službi vodijo v zobozdravstvu in specialističnih ambulantnih dejavnostih. V splošnih ambulantah (splošna oziroma družinska medicina) ter v otroških in šolskih dispenzerjih čakalnih dob ni.

Izvajalci zdravstvenih storitev morajo na vidnem mestu objaviti čakalno dobo za izbrane zobozdravnike in ginekologe ter seznam zdravnikov, ki delajo v specialističnih ambulantah, in pregled gibanja čakalnih dob po dejavnostih, ki se ažurirajo enkrat na tri mesece.

Za kršitev pogodbenih obveznosti in kršenje pravic zavarovanih oseb se šteje, če izvajalec:

  • na vidnem mestu ne objavi čakalnih dob, dogovorjenih s pogodbo z ZZZS,
  • ne vodi čakalnega seznama in ne obvesti zavarovanih oseb o datumu in uri pregleda,
  • ima neupravičeno daljše čakalne dobe, kot je dogovorjeno s pogodbo in o njih ni obvestil ZZZS.

V kolikor izvajalci zdravstvenih storitev v okviru programa, dogovorjenega z ZZZS, ne morejo zavarovanim osebam nuditi storitev takoj, morajo voditi čakalni seznam v skladu z veljavnimi predpisi in spoštovati vrstni red čakajočih v čakalnem seznamu ob istočasnem spoštovanju strokovno upravičene prednosti (stopnja nujnosti: nujno, hitro, redno). Ob vpisu zavarovane osebe v čakalni seznam je potrebno določiti datum in uro pregleda, preiskave ali posega. V splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih pa je potrebno opraviti prve preglede brez čakalnih dob.

Izvajalci zdravstvenih storitev vodijo čakalne sezname skladno z Zakonom o pacientovih pravicah in skladno s Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Podatki o trenutni čakalni dobi za posamezno storitev so dostopni na spletni strani.

Podatke o dejanskih (realiziranih) čakalnih dobah po izbranih zdravstvenih storitvah, mesečno spremlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, in so dostopni na spletni strani.

Ker se lahko čakalne dobe med posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev izjemno razlikujejo, zavarovanim osebam svetujemo, da pred izbiro ustreznega zdravnika ali zdravstvenega zavoda preverijo njihove čakalne dobe in jih primerjajo s čakalnimi dobami pri drugih izvajalcih.

Informacije o čakalnih dobah na navedenih spletnih naslovih predstavljajo zlasti informativno podporo zavarovanim osebam pri uresničevanju zakonske pravice do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda še zlasti, ker se čakalne dobe med posameznimi izvajalci za isto zdravstveno storitev lahko izjemno razlikujejo.