Navodila in sklepi

ZZZS določa terapevtske skupine zdravil (TSZ) na lastno pobudo in na osnovi mnenja strokovne komisije za razvrščanje zdravil na listo. Postopek za določitev vrednosti je določen v Pravilniku o razvrščanju zdravil na listo.

Ko komisija za razvrščanje zdravil na listo poda pozitivno mnenje o terapevtski skupini zdravil, jo določi Upravni odbor ZZZS. Vsaka nova terapevtska skupina zdravil z obrazložitvijo se objavi v elektronskih gradivih ZZZS.

Najvišja priznana vrednost (NPV) je cenovni standard, ki ga ZZZS določi za posamezno zdravilo v skupini medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ) in v terapevtski skupini zdravil (TSZ), ki se krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti ali v ustreznem deležu na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in glede na razvrstitev zdravila na listo zdravil.
ZZZS določa najvišjo priznano vrednost za MZZ in TSZ po postopku določenem v Pravilniku o razvrščanju zdravil na listo.

Upravni odbor ZZZS ali po njegovem pooblastilu generalni direktor ZZZS sprejema Sklep o določitvi najvišjih priznanih vrednosti in njegove spremembe praviloma enkrat na dva meseca. Sklepi so objavljeni v elektronskih gradivih ZZZS.

Podlaga za določitev NPV za MZZ je seznam medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga pripravlja in objavlja na svoji spletni strani Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke na podlagi Zakona o zdravilih ter Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil.

Podlaga za določitev NPV za TSZ je seznam TSZ.

Najvišja priznana vrednost (NPV) za živilo se določi za vsa živila razvrščena na vmesno listo. NPV za posamezno živilo se določi v razponu od 50 do 95% dogovorjene cene živila, tako da se za vsako živilo opredeli odstotni delež cene živila, ki ga krije zdravstveno zavarovanje. Postopek za določitev NPV je opredeljen v Pravilniku o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo.
NPV za živilo in seznam živil z NPV oziroma njegove spremembe določi upravni odbor ZZZS oziroma generalni direktor ZZZS po pooblastilu Upravnega odbora ZZZS.

Sklep o določitvi NPV za živila.

Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o izdanih zdravilih na recept v on-line je Priloga 7 Navodil o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov. S tem navodilom se določa postopke in nabor podatkov pri on-line zapisu zdravil na recept. Podatki se v lekarnah neposredno (on-line) zapišejo v informacijski sistem ZZZS.

V navodilu o evidentiranju in obračunavanju zdravstvenih storitev v katerem so podani odgovori na najpogostejša vprašanja izvajalcev, so podani tudi odgovori na vprašanja s področja zdravil.