Upoštevanje standardov pri predpisovanju

Standardi pri medicinskih pripomočkih so tiste zahteve, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost medicinskih pripomočkov glede na določena zdravstvena stanja in druge pogoje in glede na vrednost medicinskih pripomočkov.

Standardi pri medicinskih pripomočkih so:

 • osnovne zahteve kakovosti, ki določajo materiale, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost medicinskega pripomočka in so dosegljivi na slovenskem trgu,
 • druge zahteve, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost medicinskega pripomočka, in
 • doba trajanja.

Osnovne zahteve kakovosti za posamezne vrste medicinskih pripomočkov določi s splošnimi akti skupščina ZZZS s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje.

Zavarovana oseba ima pravico do medicinskega pripomočka v vrednosti cenovnega standarda, pogodbene cene ali cene funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka, ki jih ZZZS določi ali za katere se dogovori na podlagi izhodišč, ki so določena s Pravilnikom o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zavarovana oseba ima pravico do medicinskega pripomočka v naslednji vrednosti cenovnega standarda oziroma pogodbene cene:

 1. dnevne izposojnine, ki se določi kot cenovni standard za posamezno vrsto medicinskega pripomočka, ki se zagotavljajo z izposojo, če je ekonomsko upravičena za ZZZS;
 2. cenovnega standarda izposojenega medicinskega pripomočka, ki se določi za posamezno vrsto medicinskega pripomočka, ki se zagotavljajo z izposojo, ko dnevna izposojnina ni ekonomsko upravičena za ZZZS;
 3. cenovnega standarda izdanega medicinskega pripomočka, ki se določi za posamezno vrsto medicinskega pripomočka, ki se zagotavljajo z izdajo, razen če je zanje dogovorjena pogodbena cena ali določen cenovni standard iz 5. točke;
 4. pogodbene cene izdanega individualno prilagojenega artikla;
 5. cenovnega standarda izdanega individualno izdelanega medicinskega pripomočka, ki se določi za posamezno vrsto medicinskega pripomočka in vključuje v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja določeno obvezno kritje stroškov, ki jih plača zavarovana oseba.

Če medicinski pripomoček v vrednosti cenovnega standarda in pogodbene cene na zagotavlja funkcionalne ustreznosti za zavarovano osebo glede na njeno zdravstveno stanje, ima zavarovana oseba na podlagi predhodne potrditve ZZZS pravico do funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka z enakim namenom uporabe in podobnimi lastnostmi v vrednosti cene funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka.

Dobavitelj lahko na podlagi pisnega soglasja zavarovane osebe, da bo medicinski pripomoček uveljavila v višjem ali drugačnem standardu in v katerem je navedena tudi vrednost doplačila, od zavarovane osebe zahteva doplačilo kot razliko med:

 • ceno izvedbe artikla s seznama medicinskih pripomočkov, individualno izdelanega medicinskega pripomočka ali funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka v skladu z zahtevo zavarovane osebe in vrednostjo za to vrsto medicinskega pripomočka;
 • stroški vzdrževanj ali popravil medicinskega pripomočka in stroški iz četrtega odstavka 66. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja;
 • stroški prilagoditev medicinskega pripomočka in stroški iz prvega odstavka 120. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.