Zdravila in živila za posebne zdravstvene namene na recept

Na recept v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se predpisujejo zdravila in živila za posebne zdravstvene namene (v nadaljevanju: živila), ki jih ZZZS razvrsti na pozitivno listo.

Zdravila in živila na recept se predpisujejo le ambulantno zdravljenim zavarovanim osebam.

Zdravila se predpisujejo v skladu s predpisi, ki urejajo predpisovanje in izdajanje zdravil v humani medicini in splošnimi akti ZZZS, ob upoštevanju povzetka glavnih značilnosti zdravila, strokovnih smernic in vseh okoliščin, ki lahko vplivajo na potek zdravljenja in ob upoštevanju uspešnosti predhodnega zdravljenja.

Predpisujejo se v smiselnih kombinacijah, najprimernejših odmerkih in primernem časovnem obdobju in ob upoštevanju stroškovnega vidika predpisa zdravila na recept.

Če zdravila, ki je razvrščeno na listo zdravil, ni na trgu in zanj ni primerne zamenjave, se zdravilo predpiše na zeleni receptni obrazec in zavarovano osebo napoti po nakup zdravila v tujino. Postopek vračila sredstev za nakup zdravila je namreč enostavnejši, če je bilo zdravilo predpisano na zeleni receptni obrazec.

Zdravila in živila, ki imajo določeno omejitev predpisovanja, lahko pooblaščeni zdravnik v izvidu predlaga za predpisovanje na recept ali ga predpiše na recept le v okviru določene omejitve predpisovanja, izven teh pa le kadar iz zdravstvenih razlogov enakovredno zdravljenje ni mogoče z drugim zdravilom, ki nima določene omejitve predpisovanja.

Zdravila, predpisana na recept se izdajo v skladu s predpisi, ki urejajo predpisovanje in izdajanje zdravil za uporabo v humani medicini, in splošnimi akti ZZZS, pri čemer se določila teh aktov smiselno uporabljajo tudi za izdajo živil.

Vsa ostala določila o predpisovanju in izdajanju zdravil in živil (količine zdravil/živil, predpis na obnovljivi recept, predpis zdravil iz seznama terapevtskih skupin zdravil, medsebojno zamenljivih zdravil, predpis živil) so navedena v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Natančnejši seznam zdravil in živil, ki se smejo predpisati v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja je objavljen v Centralni bazi zdravil.