Zdravstvene storitve

ZZZS zagotavlja zavarovanim osebam uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev pri izvajalcih, s katerimi ima, na podlagi dogovora o programih zdravstvenih storitev, sklenjeno pogodbo. Pogodba opredeljuje vrsto in količino programa oziroma storitev, ki naj bi jih izvajalec opravil in ZZZS plačal. Pogodba se nanaša na programe oziroma storitve s področja ene ali več dejavnosti:

 • bolnišnična zdravstvene dejavnosti,
 • splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
 • specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
 • zobozdravstvena dejavnost,
 • druge zdravstvene dejavnosti,
 • dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego,
 • socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
 • proizvodnja farmacevtskih preparatov,
 • trgovina na drobno v speciaiziranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
 • trgovina na drobno v speciaiziranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
 • dejavnost obvezne socialne varnosti.

Poleg plačila izvedenih zdravstvenih programov ZZZS iz sredstev proračuna Republike Slovenije zagotavlja izvajalcem tudi sredstva za plače in nadomestila za pripravnike zdravnike in sekundarije ter pripravnike ostalih zdravstvenih poklicev.