Magistralna zdravila na recept

Magistralno zdravilo se lahko predpiše in izda na recept, če na trgu ni industrijsko proizvedenega ali galensko izdelanega zdravila z isto sestavo, razen če ni v seznamu magistralnih zdravil za posamezno magistralno zdravilo oz. njegovo farmacevtsko obliko določeno drugače.

Magistralnega zdravila se ne sme predpisati in izdati, če je na trgu galensko zdravilo v podobni količini ali jakosti, ki je razvrščeno na listo zdravil; v tem primeru se izda galensko zdravilo v najboljšem približku količine in jakosti.

Vsa ostala določila o predpisovanju in izdajanju magistralnih zdravil (količine in katerih magistralnih zdravil ni dovoljeno predpisati v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja) so navedena v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Seznam magistralnih zdravil je priloga Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.