Seznami, zbirke podatkov, strokovna priporočila

Seznam citopatoloških laboratorijev, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu (Ur.l. RS št. 68/2001, 128/2004) in imajo odločbo o opravljanju te dejavnosti s strani Ministrstva za zdravje.

Preiskave s področja laboratorijske biomedicine se izvajajo v medicinskih laboratorijih, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. list RS št. 64/04) in imajo odločbo Ministrstva za zdravje za opravljanje dejavnosti. Določba ne velja za laboratorije s področja medicinske genetike ter laboratorije s področja reproduktivne biologije.

Laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine.

Izvajalci določeni z dogovorom o programih zdravstvenih storitev lahko kot zaračunljiv material ZZZS obračunajo testiranje v skladu s priporočili in pri tistih boleznih, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje.

Povezava na elektronsko gradivo Seznam bolezni za testiranje HIV.

Dogovor o programih zdravstvenih storitev navaja, da se PSA določa v skladu s strokovnimi priporočili.

Strokovna priporočila so usklajena med urologi in družinsko medicino, potrdil pa jih je Odbor za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici na svoji seji dne 13. 5. in 15. 6. 2011.

Strokovna priporočila

Posredujemo tudi povezavo na spletno stran Ministrstva za zdravje, kjer so objavljeni verificirani laboratoriji (PSA preiskave izvajajo laboratoriji za medicinsko biokemijo).

V skladu z določili dogovora o programih zdravstvenih storitev objavljamo seznam in program dela v skupinah.

Povezava na elektronsko gradivo Program dela skupin in seznam oseb, ki lahko opravljajo delo farmacevtskega svetovalca.

Objavljamo usklajene strokovne kriterije za razvrščanje v posamezno stopnjo nujnosti za dejavnost 507 028 Ambulantna fizioterapija. Uskladila sta jih RSK za fizioterapijo in RSK za družinsko medicino.

FTH stopnje nujnosti.