Okrožnice za medicinske pripomočke

Z okrožnicami za medicinske pripomočke ZZZS določa podrobnejša pravila beleženja in obračunavanja medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, uporabo šifranta medicinskih pripomočkov, izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov o spremembah zakonov in podzakonskih aktov ter spremembah pri predpisovanju.

Okrožnice za medicinske pripomočke