Pogodbe in odnosi z dobavitelji

ZZZS sklepa pogodbe z dobavitelji medicinskih pripomočkov na podlagi 63a. in 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Sestavni del pogodb so veljavna določila Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki, vsi pogoji razpisa, sprejeti z izjavo dobavitelja in ponudbe dobaviteljev, zbranih na podlagi javnega razpisa.

S pogodbo pogodbeni stranki urejata izdajo medicinskih pripomočkov, zamenjavo dotrajanih delov pri popravilih in pri rednem vzdrževanju medicinskih pripomočkov, ki so pravica zavarovanih oseb v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in jih bo dobavitelj zagotavljal v skladu s ponudbo na javnem razpisu.