Nadzori

ZZZS v skladu s prvim odstavkom 77. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju izvaja nadzor nad predpisovanjem, izdajanjem in zaračunavanjem zdravil.

V ta namen je ZZZS sprejel Pravilnik o nadzorih.

ZZZS izvaja nadzor pri pravnih in fizičnih osebah, ki na podlagi pogodb z ZZZS predpisujejo in izdajajo zdravila/živila.

Nadzor se izvaja na podlagi podatkov iz evidenc ZZZS o izdanih in obračunanih zdravilih/živilih, listin za uveljavljanje pravice do zdravil / živil in druge razpoložljive dokumentacije.

ZZZS na področju zdravil/živil izvaja naslednje vrste nadzorov:

  • Nadzor nad izdajo zdravil v lekarnah

Vse lekarne v Sloveniji, ki sklenejo pogodbo z ZZZS na osnovi Splošnega dogovora, lahko izdajajo zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Lekarne obračunavajo materialne stroške (zdravila/živila, surovine za izdelovanje magistralnih zdravil) in storitve. Ob nadzoru se preverja izvajanje pogodbenih obveznosti lekarn do ZZZS.

  • Nadzor nad predpisovanjem zdravil/živil

Nadzor je namenjen ugotavljanju skladnosti predpisovanja zdravil z določili Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, drugih predpisov in splošnega dogovora, ki določajo predpisovanje zdravil na recept, zdravil s seznama A v okviru ambulantnega zdravljenja in seznama B v okviru bolnišničnega in specialistično ambulantnega zdravljenja.