Pooblastila za predpisovanje

Medicinske pripomočke, ki so potrošnega značaja, in medicinske pripomočke, potrebne pri zdravljenju in negi na domu, predpisuje izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe. Izbrani osebni zdravnik lahko za določene medicinske pripomočke pooblastilo za predpisovanje prenese na druge zdravstvene delavce.

Zahtevnejše medicinske pripomočke predpisuje zdravnik specialist s svojega delovnega področja.

Najzahtevnejše medicinske pripomočke, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe in individualna prilagoditev pripomočkov, predpisuje zdravnik specialist Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča.

ZZZS lahko za predpisovanje posameznih vrst medicinskih pripomočkov pooblasti posamezne zdravnike specialiste, zato lahko te pripomočke predpisujejo izključno ti zdravniki. ZZZS je tako s Sklepom o določitvi seznama pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov določil poimenski seznam pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje posameznih vrst medicinskih pripomočkov.

Pooblaščeni zdravnik mora ob predpisu novega medicinskega pripomočka upoštevati dobo trajanja istovrstnega pripomočka. Podatke o že prejetih pripomočkih zdravnik pridobi iz zdravstvene evidence zavarovane osebe in iz sistema On-line.

Na naročilnici so poleg administrativnih podatkov o zavarovani osebi in zdravstvenem zavarovanju zapisani podatki o vrsti, količini in obdobju, za katero naj se medicinski pripomoček izda, izdela ali izposodi.

Naročilnice in Reverz za uveljavljanje pravice do medicinskih pripomočkov so objavljene v Pravilniku o obrazcih in listinah v obveznem zdravstvenem zavarovanju.

Način izpolnjevanja listin Naročilnica za medicinski pripomoček in Reverz je določen v Navodilu o predpisovanju medicinskih pripomočkov na naročilnico za medicinski pripomoček.

Način izpolnjevanja Naročilnice za pripomoček za vid je določen v Navodilu za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida.

Način izpolnjevanja Mesečne zbirne naročilnice pa je določen v Navodilu o zagotavljanju predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog ali nepropustnih hlačk v socialnih in drugih zavodih na Mesečno zbirno naročilnico.