Sredstva za pokrivanje dodatkov za povečan obseg dela

Do 31. 12. 2023 je bilo s 16. členom zakona, ki opredeljuje nujne ukrepe za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in uredbo, ki določa višino dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (v nadaljevanju: uredba), opredeljeno, da so zdravstveni delavci, ki so zaposleni v ambulantah družinske oziroma splošne medicine, ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja, v dispanzerjih za ženske in v zobozdravstvenih ambulantah pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni, upravičeni do dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Sredstva za ta namen se zagotavljajo iz sredstev, pridobljenih na podlagi izvajanja storitev povečanega obsega programa, in sicer v višini, ki se nanaša na kalkulativni element plač in drugih prejemkov v skladu z veljavno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti, razliko pa zagotavlja proračun Republike Slovenije.

Za namen ugotavljanja, kakšno vrednost lahko izvajalec uveljavlja iz proračuna Republike Slovenije, je ZZZS na podlagi podatkov izvajalcev o realizaciji storitev mesečno izračunal obseg sredstev, ki so izvajalcu za pokrivanje teh dodatkov zagotovljena iz naslova povečanega obsega programa. Izvajalec v primeru, da je izračunana višina dodatkov za povečan obseg dela za posebne obremenitve večja od višine sredstev, izračunane na podlagi povečanega obsega programa, ZZZS posreduje zahtevek za povračilo iz proračuna Republike Slovenije skladno z navodili ZZZS.

Izvajalci lahko zahtevek za povračilo ZZZS posreduje do 30. 6. 2024, saj je v uredbi navedeno, da izvajalec zadnji zahtevek posreduje ZZZS v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti pravne podlage, na podlagi katere je zagotovljeno financiranje dodatkov.

 

Od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 velja sprememba 16. člena zakona, ki opredeljuje nujne ukrepe za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, in sicer so do dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve upravičeni zdravstveni delavci, zaposleni v ambulantah družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev v javnih zdravstvenih zavodih. Sredstva za ta namen se zagotavljajo iz sredstev, pridobljenih na podlagi preseganja glavarinskih količnikov in količnikov iz storitev nad rednim obsegom programa, in sicer v višini, ki se nanaša na kalkulativni element plač in drugih prejemkov v skladu z veljavno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti.

ZZZS na podlagi podatkov izvajalcev o realizaciji storitev mesečno izračuna obseg sredstev, ki so izvajalcu za pokrivanje teh dodatkov zagotovljena iz naslova povečanega obsega programa.

Postopek izračuna sredstev na podlagi povečanega obsega programa:

Postopek_izracuna (od januarja 2024 naprej)

Postopek_izracuna (od avgusta 2023 do decembra 2023)

Postopek_izracuna (od decembra 2022 do julija 2023)

Izračunana vrednost, ki je izvajalcu za pokrivanje dodatkov zagotovljena iz povečanega obsega programa: