Sredstva za pokrivanje dodatkov za povečan obseg dela

Na podlagi 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/2022 in 141/2022) in Uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS, št. 132/2022, 142/2022 in 146/2022) so zdravniki upravičeni do dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Sredstva za ta namen se zagotavljajo iz sredstev, pridobljenih na podlagi izvajanja storitev povečanega obsega programa, in sicer v višini, ki se nanaša na kalkulativni element plač in drugih prejemkov v skladu z veljavno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti, razliko pa zagotovi proračun Republike Slovenije.

Za namen ugotavljanja, kakšno vrednost lahko izvajalec uveljavlja iz proračuna Republike Slovenije, Zavod na podlagi podatkov izvajalcev o realizaciji storitev mesečno izračuna obseg sredstev, ki so izvajalcu za pokrivanje teh dodatkov zagotovljena iz naslova povečanega obsega programa.

Izvajalec v primeru, da je izračunana višina dodatkov za povečan obseg dela za posebne obremenitve večja od višine sredstev, izračunane na podlagi povečanega obsega programa, Zavodu posreduje zahtevek za povračilo iz proračuna Republike Slovenije skladno z navodili Zavoda.

Postopek izračuna sredstev na podlagi povečanega obsega programa:

Postopek_izracuna (od avgusta 2023 naprej)

Postopek_izracuna (od decembra 2022 do julija 2023)

Izračunana vrednost, ki je izvajalcu za pokrivanje dodatkov zagotovljena iz povečanega obsega programa: